Chargéen: Besser Aarbechtsbedingungen duerch gesetzlech Upassungen?

D’Ëmsetze vun der Reform vum Staatsdéngscht bréngt mat sech, dass d’Dispositioune fir d’Chargéen am Enseignement, déi en onbefristen Aarbechtsvertrag hunn, ugepasst musse ginn. En entspriechende Gesetzesentworf gouf Enn d’lescht Joer an der Chamber deponéiert. Ziel vun dësem Projet ass et, ewéi am „Exposé des motifs“ steet, d’Konditioune fir d’Astellung an d’Aarbecht vun de Chargéen an engem CDI ze definéieren.

An dem Kontext, wëll den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten an enger parlamentarescher Fro elo vum Unterrechtsminister gewuer ginn, wéi eng Ännerungen hie virgesäit fir d’Aarbechtskonditioune vun de Chargéen ze verbesseren, e.a. wat d’Previsibilitéit vun den Affectatiounen ugeet, wéi dës aktuell geregelt sinn, a wéi d’Prozedur ass fir d’Chargéen „en temps utile“ iwwert eng nei Affectatioun ze informéieren.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 1er avril 2016

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

La mise en œuvre de la réforme de la Fonction publique nécessite l’adaptation des dispositions applicables aux chargés d’enseignement engagés à durée indéterminée. Un projet de loi portant sur cette matière a été déposé à la Chambre des Députés à la fin de l’année dernière. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, ce projet a encore pour objet de « déterminer les conditions d’engagement et de travail des chargés d’enseignement engagés à durée indéterminée ».

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :

  • Quelles modifications Monsieur le Ministre de l’Education nationale prévoit-il afin d’améliorer les conditions de travail des chargés d’enseignement, notamment en ce qui concerne une meilleure prévisibilité des affectations pour les concernés ?
  • Comment est actuellement organisée l’affectation des chargés d’enseignement ?
  • Quelle est la procédure à respecter pour informer en temps utile les chargés d’enseignement d’une nouvelle affectation ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Yves Cruchten

Député

Facebook
Twitter