D’Chambersessioun 2021-2022 : op d’LSAP ass Verlooss

D’Pandemie an de Krich an der Ukrain stoungen op der Bilanspressekonferenz vun der LSAP-Fraktioun am Mëttelpunkt. 

Fir den Yves Cruchten, dee fir d’éischte Kéier als neie Fraktiounspresident de Bilan vun der parlamentarescher Aarbecht gemaach huet, war dës Legislaturperiod eng ganz speziell, och well ee sech ëmmer erëm huet missen op nei Situatiounen astellen.  De Fraktiounspresident huet op en Neits betount, datt d’Zil vun der LSAP ass a bleift, besonnesch déi Schwächst an eiser Gesellschaft virun de Konsequenze vun esou Krisen ze schützen a gläichzäiteg der Mëttelschicht Stabilitéit ze bidden – a grad do ass op d’LSAP Verlooss. 

« Mir wëssen wat wierklech wichteg ass: Natierlech d’Gesondheet, mee och di sozial Sécherheet, oder nach eng Aarbecht ze hunn. », huet den Yves Cruchten ennerstrach.

Niewent deenen zwou internationale Krisen, huet och missen déi ordinär Aarbecht vun der Chamber viru goen.  

Den éischte grousse Projet an dëser parlamentaresche Sessioun war d’Verfassungsreform, déi mat senge 4 Kapitelen no bal zwanzeg Joer, eng éischte Kéier ofgestëmmt ginn ass. Domadder wäert Lëtzebuerg endlech e modernt Grondgesetz kréien, dat de Virstellungen a Wäerter vun haut entsprécht. 

Doniewent huet den Yves Cruchten, als President vun der aussepolitescher Kommissioun, d’Konferenz iwwert d’Zukunft vun Europa ervirgehuewen. Dëse wichtegen Exercice war e Paradebeispill vun enger gelongener Biergerbedeelegung, wou d’Bierger d’Méiglechkeet haten, hier Iddien ze proposéieren: zum Ausdrock koum hei v. a. de Wonsch no engem méi couragéierten a fortschrëttlechen Europa. 

Virun der Clôture vum aktuelle parlamentaresche Joer, ass och op Initiativ vun der LSAP eng Debatt iwwert d’Steiergerechtegkeet ugestouss ginn. D’LSAP huet 18 konkret Mesure presentéiert, déi engersäits geziilt Stéit mat niddregem Akommes, jonk Leit, Famillje mat Kanner a besonnesch Locatairen entlaascht. Anerersäits fuerdert d’LSAP, am Sënn vun der sozialer Gerechtegkeet, en zousätzleche Bäitrag vun deene mat grousse Verméigen. 

Fir d’Bedeelegung vun eisen auslännesch Matbierger op Gemengenniveau ze stäerken, ass an der leschter Woch vun der Chambersessioun eng Ännerung vum Walgesetz gestëmmt ginn, déi et Net-Lëtzebuerger méi liicht mécht un de Gemengewalen deelzehuelen. 

Niewent all deene genannte Punkten, hunn d’LSAP-Deputéiert a -Ministeren eng Rei aner wichteg Dossieren op den Instanzewee bruecht. Dozou zielen ënnert anerem: 

  • den Accès universel zur Gesondheetsversuergung souwéi de sougenannten Tiers-payant généralisé (Payement immédiat direct); 
  • e legale Kader fir nei medezinesch Strukturen, de sougenannte Virage ambulatoire; 
  • d’Reform vum Gemengegesetz duerch eng Vereinfachung vun der Tutelle administrative an eng Opwäertung vu politesche Mandater um Gemengenniveau; 
  • e Gesetzesprojet zur Plattform-Aarbecht an d’Reegelung vun den Aarbechtsbedingungen an deem Milieu; 
  • d’Transitioun vun der Ekonomie am Sënn vun der Nohaltegkeet, ënnerstëtzt duerch Bäihëllefe fir Betriber, fir méi konsequent an d’Energietransitioun z’investéieren. 

 

———————–

Le LSAP en session parlementaire 2021-2022 : le LSAP est fiable

La pandémie et la guerre en Ukraine étaient au centre de la conférence de presse du groupe parlementaire LSAP. 

Pour Yves Cruchten, qui faisait pour la première fois le point sur le travail parlementaire en tant que nouveau président de groupe, cette législature a été très particulière, aussi parce qu’il a fallu sans cesse s’adapter à de nouvelles situations. 

Le président du groupe a souligné une fois de plus que l’objectif du LSAP est et reste de protéger en particulier les plus faibles de notre société des conséquences de telles crises et en même temps d’offrir une stabilité à la classe moyenne – et c’est exactement là où le LSAP est fiable.

« Nous savons ce qui est important:  évidemment la santé, mais aussi la solidarité, ou bien de trouver un emploi. », a souligné Yves Cruchten. 

Outre les deux crises internationales, les travaux ordinaires de la Chambre des Députés devaient également se poursuivre. 

Le premier grand projet de cette session parlementaire a été la réforme constitutionnelle, qui avec ses quatre chapitres et presque vingt ans après, est passée au premier vote. Ainsi, le Luxembourg se dotera bientôt enfin d’une constitution moderne qui correspond aux idées et aux valeurs d’aujourd’hui. 

Par ailleurs, Yves Cruchten, en tant que président de la commission des affaires étrangères et européennes, a souligné la Conférence sur l’Avenir de l’Europe. Cet exercice important a été un excellent exemple d’une participation citoyenne réussie, où les citoyens ont eu l’occasion de proposer leurs idées : avant tout les citoyens ont exprimé le désir d’une Europe plus courageuse et progressiste. 

Durant la dernière semaine de séances publiques de la session parlementaire en cours, un débat sur la justice fiscale a également été lancé à l’initiative du LSAP. Le LSAP a présenté 18 mesures concrètes qui, d’une part, visent le soulagement des ménages modestes, des jeunes, les familles avec enfants et surtout les locataires. D’autre part, le LSAP exige, dans le sens de la justice sociale, une augmentation de la contribution de la part de ceux qui sont très fortunés. 

Afin de renforcer la participation de nos citoyens étrangers au niveau communal, un amendement à la loi électorale a été adopté dans la dernière semaine de la session de la Chambre, ce qui facilite la participation des non-Luxembourgeois aux élections communales. 

En plus de tous les points évoqués, les députés et ministres du LSAP ont introduit un certain nombre d’autres dossiers importants sur la voie législative. Ceux-ci incluent, entre autres : 

  • l’accès universel aux soins de santé ainsi que le tiers-payant généralisé (paiement immédiat direct) ; 
  • un encadrement légal pour de nouvelles structures médicales, dit virage ambulatoire ; 
  • la réforme du droit communal par une simplification de la tutelle administrative et la revalorisation des mandats politiques au niveau communal ; 
  • un projet de loi sur le travail de plateforme et l’encadrement des conditions de travail dans ce domaine ; 
  • la transition de l’économie en termes de durabilité, soutenue par une aide aux entreprises pour qu’elles investissent de manière plus cohérente dans la transition énergétique. 
Facebook
Twitter