Ginn et zu Lëtzebuerg scho Reflexiounen iwwert d’”révolution educative”?

Am Kader vun der Séance académique zum 20. Anniversaire vun der universitärer Erwuessenebildung vun der „Chambre des salariés“, huet de franséischen Expert Yves Attou a senger Interventioun déi grouss Lignen vun der „révolutioun éducative en cours“ duergeluecht. Dës Revolutioun wier markéiert vun zwou groussen Tendenzen, nämlech vun der Digitaliséierung a vun der Globaliséierung. Dem Yves Attou no, den sech op eng laangjäreg Etude vum „Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie“ berout, wier d’Educatioun vu muer charakteriséiert duerch verschidde Phenomener, ewéi:

–          D’Relocalisatioun. D’Mondialisatioun géif zu engem “Retour au territoire” féieren;

–          D’Enn vun enger monolithëscher Educatioun, déi uniform fir e ganzt Land wier. Amplaz géif sech e lokaalt, differenzéiert Wësse setzen;

–          D’Individualiséierung vum Enseignement;

–          D’Digitaliséierung, déi als “Facteur de disruption”, zu Phenomener wéi Online-Coure féiert;

–          D’”pédagogie inversée”, mat der sougenannte “classe-atelier”, mat z.B. Podcasts an Débaten an der Klass;

–          D’”Mise en Concurrence” vun den Enseignanten;

–          D’Externalisatioun vun der Educatioun an de Risiko vun der Abdicatioun vun der ëffentlecher Schoul.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot vum zoustännege Minister Claude Meisch (DP) an enger parlamentarescher Fro wëssen, ob am Ministère Reflexiounen amgaange sinn, iwwert de Positionnement vum Educatiounssystem par rapport vun där ugeschwatener Revolutioun, déi och viru Lëtzebuerg net Halt maache wäert. Weider freet de Franz Fayot, ob de Minister konkret plangt, eng oder méi vun deene genannten Iddien an eisen Educatiounssystem opzehuelen, an ob zu dëse Sujeten a Reflexiounen schonn Diskussiounen mat den Enseignantsgewerkschaften gefouert goufen.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

                                                                                                                                     Luxembourg, le 4 mai 2016

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Lors de la séance académique du 17 mars 2016, à l’occasion du 20ème anniversaire de la formation universitaire pour adultes de la Chambre des salariés, l’expert français Yves Attou a présenté dans son intervention les grandes lignes de la « révolution éducative en cours ». Celle-ci serait marquée par les deux tendances lourdes que sont la numérisation et la mondialisation. D’après Monsieur Attou, qui se base sur une veille mondiale effectuée par le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie depuis 10 années, l’éducation de demain serait caractérisée par des phénomènes tels que :

  • La relocalisation, la mondialisation menant à un retour au territoire ;
  • La fin d’une éducation monolithique, uniforme pour tout un pays, au profit d’un savoir local, différencié ;
  • L’individualisation de l’enseignement ;
  • La numérisation, comme facteur de disruption, induisant des phénomènes comme les cours en ligne ;
  • La « pédagogie inversée », impliquant la « classe-atelier », avec par exemple des podcasts et des débats en classe ;
  • La mise en concurrence des enseignants ;
  • L’externalisation de l’éducation et le risque d’abdication de l’école publique.

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :

  • Est-ce que des réflexions sont en cours au Ministère de l’Education nationale sur le positionnement de notre système éducatif par rapport à cette « révolution éducative » qui se profile à l’horizon et qui ne fera pas halte devant le Luxembourg ?
  • Est-ce que Monsieur le Ministre envisage concrètement de transposer l’une ou plusieurs de ces idées dans notre système éducatif ?
  • Est-ce que des discussions ont déjà été menées avec les syndicats d’enseignants luxembourgeois quant à ces réflexions et quant à l’avis des enseignants sur ces thèmes ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Franz Fayot

Député

Facebook
Twitter