Méiglech Ofhängegkeet vum Ausland a finanziell Risike fir de Findel: Trotzdem Auslagerung vum “Contrôle aérien”?

D’Regierung bzw. d’ “Administration de la navigation aérienne” (ANA) plangen am Sënn vun enger Käschtereduzéierung, e groussen Deel (wann net d’Integralitéit) vun der d’Loftkontroll vum “Contrôle d’approche” (TMA) um Findel un en auslänneschen Dingschtleeschter auszelageren. Prioritär gëtt do de regionale Contrôle vu Bréissel (Belgocontrol) an d’ A gefaasst.

Well si net mat engem Sozialaccord averstane sinn, an ouni Preavis hunn verschidde Loftkontrollere vu Belgocontrol en Dënschden den 12. Abrëll ugefange mat streiken. Laut de belsche Medie konnte während e puer Stonne guer keng Fliger landen oder fortfléien, duerno war de Lofttraffic duerch de Streik nach staark perturbéiert. Alleng déi belsch Fluchgesellschaft “Brussels Airlines” huet den 13. Abrëll 87 Flich missten annulléieren. Zum momentanen Zäitpunkt ass de Lofttraffic nach ëmmer net ganz hiergestallt.

Dëse Streik ass den drëtten a manner ewéi 6 Joer. Schonn Enn September 2010 hat e Streik bei Belgocontrol de Fluchverkéier an der Belsch komplett bloquéiert. De selwechte Szenario huet sech dunn am Juni 2014 widderholl.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Roger Negri elo vum zoustännegen Nohaltegkeetsminister an enger parlamentarescher Fro wëssen, wat, am Kontext vun enger eventueller Delocalisatioun vum lëtzebuerger Contrôle aérien an d’Belsch, seng Positioun zu dëse Streike bzw. zur Heefegkeet vun dëse Streiken ass. De Roger Negri freet, ob de Minister net der Meenung ass, dass duerch eng Delocalisatioun vun den ugeschwate Servicer an d’Ausland, Lëtzebuerg sech, ouni direkten an zwéngende Grond,  komplett ofhängeg mécht vun de Sozialkonflikter tëscht enger auslännescher Regierung an auslännesche Fluchlotsen. Schliisslech wëll hien nach eng Äntwert ob seng Fro, ob esou eng Delocalisatioun net grouss wirtschaftlech Risike fir den Exploitant ewéi fir de Gestionnaire vum Findel an och fir déi national Fluchgesellschafte Luxair a Cargolux mat sech brengt a wéini de Minister gedenkt, eng Entscheedung an dëser Saach ze huelen.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 15 avril 2016

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Le Gouvernement resp. l’Administration de la navigation aérienne (ANA) envisagent dans un souci de réduction des coûts, de délocaliser (« outsourcing ») une partie majeure (voire l’intégralité) du contrôle aérien du contrôle d’approche (TMA) vers un prestataire de service étranger, considérant prioritairement le contrôle régional de Bruxelles (Belgocontrol).

Contestant un accord social et sans préavis, certains contrôleurs aériens de Belgocontrol se sont mis en grève le mardi, 12 avril 2016. Alors que d’après les médias belges aucun avion n’a pu décoller ni atterrir pendant les premières heures suivant le début de la grève, le trafic aérien a pu reprendre par la suite, bien que de manière fortement perturbée. Rien que la compagnie belge Brussels Airlines aurait été contrainte d’annuler 87 vols le 13 avril 2016. A l’heure où sont rédigées ces lignes, le trafic aérien à Bruxelles n’a pas pu encore être rétabli complètement.

Cette grève est la troisième endéans moins de six ans. Déjà fin septembre 2010, une grève chez Belgocontrol a complètement bloqué le trafic aérien en Belgique. Ce même scénario s’est ensuite répété en juin 2014.

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures :

  • Quelle est, en rapport avec une éventuelle délocalisation du contrôle aérien radar luxembourgeois vers Belgocontrol, la position de Monsieur le Ministre par rapport aux mouvements sociaux cités ci-dessus resp. par rapport à la fréquence de ces grèves?
  • Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis, qu’en cas de délocalisation des services concernés vers un prestataire privé implanté à l’étranger, le Luxembourg se rendra, sans raison impérative immédiate, complètement dépendant des conflits sociaux entre un gouvernement étranger et des contrôleurs aériens étrangers ?
  • Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que dès lors, une délocalisation du contrôle radar engendre des risques économiques considérables aussi bien pour l’exploitant et le gestionnaire de l’aéroport que pour les compagnies nationales Luxair et Cargolux ?
  • Est-ce que Monsieur le Ministre peut préciser quand il compte prendre une décision quant à une délocalisation éventuelle ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Roger Negri

                  Député

Facebook
Twitter