Main Album » “Patt am Pool” – Bilanspressekonferenz vu der LSAP Fraktioun -15.07.2022