Wéini trëfft d’Regierung eng Entscheedung a Saachen “Medical School”?

Entspriechend hirem Regierungsprogramm, huet d’Regierung 2014 bei der Uni Lëtzebuerg eng Faisabilitéitsetude fir eng „Luxembourg Medical School“ an Optrag ginn.

Am Mäerz 2015 gouf dunn am Kader vun enger, vum zoustännegen deemolegen Staatssekretär organiséierter Pressekonferenz, en Tëscherapport presentéiert, den vun engem vun engem Schwäizer Expertisebureau erstallt gouf, zesumme mat enger sozio-economescher Analys. Dës sollt den Impakt evaluéieren, den esou eng “Medical School”op de Gesondheetssecteur, op d’biomedezinesch Fuerschung an op d’wirtschaftlech Entwécklung am allgemengen hätt.

Während de Rapport vun den Experten d’Ëmsetzbarkeet vun esou engem Projet attestéiert huet, ass d’Impaktstudie zum Schluss komm, dass d’Käschten, d’Gewënner a méiglech alternativ Léisungen zu dem proposéierte Konzept nach méi genau analyséiert misste ginn.

De Staatssekretär huet deemools erkläert, dass dës Zousazstudien virun Enn 2015 géife virleien, vir esou der Regierung ze erlaben, eng Entscheedung ze huelen.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot elo an enger parlamentarescher Fro wëssen, ob déi ugeschwaten Impaktstudie ewell virläit, wat d’Haaptconclusioune sinn, wéini d’Regierung wëll eng Entscheedung iwwert d’Schafung vun enger “Medical School” bzw. iwwert d’Ëmsetzung vun enger alternativer Léisung treffen a wat déi nächst Schrëtt an dësem Zesummenhang sinn. Och freet de Franz Fayot ob déi betreffend Rapporten an Expertisen mat Zäiten, also iert d’Regierung eng Decisioun an déi eng oder aner Richtung hëlt, an der Chamber virgestallt ginn.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 6 mai 2016

 

 

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé ainsi qu’à Monsieur le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

En exécution du programme gouvernemental, le Gouvernement avait demandé en 2014 à l’Université du Luxembourg d’étudier la faisabilité d’une « Luxembourg Medical School ».

En mars 2015, lors d’une conférence de presse tenue par le Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche de l’époque, un rapport intermédiaire établi par un bureau d’expertise suisse a été présenté, accompagné d’une analyse socio-économique devant évaluer l’impact d’une telle « Medical School » sur le secteur de la santé, la recherche en biomédecine et le développement économique en général.

Alors que le rapport d’experts attestait la faisabilité d’un tel projet, l’étude d’impact concluait que les coûts, les bénéfices et les éventuelles solutions alternatives au concept proposé devaient faire l’objet d’une analyse encore plus détaillée.

Monsieur le Secrétaire d’État avait affirmé que ces études complémentaires devaient être disponibles avant la fin de l’année 2015 pour permettre au Gouvernement de prendre une décision en la matière.

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre et à Monsieur le Ministre délégué :

  • L’étude d’impact complémentaire sur les effets socio-économiques potentiels de la « Medical School » est-elle désormais disponible ? Quelles en sont les principales conclusions ?
  • Quand est-ce que le Gouvernement compte prendre une décision sur la création d’une « Medical School », sinon sur la mise en œuvre d’une solution alternative ? Quelles sont les prochaines étapes dans le processus de mise en œuvre ?
  • Les rapports et expertises en question seront-ils présentés à la Chambre des Députés en temps utile, c.-à-d. avant que le Gouvernement ne prenne une décision dans l’un ou l’autre sens ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect.

 

Franz Fayot

Député

Facebook
Twitter