Eng Kennzeechnung fir den ekologesche Foussofdrock vu Kleeder?

Den 11. Februar huet de Brune Poirson, franséische Staatssekretär am Ministère fir ekologesch a solidaresch Transitioun zu Paräis Dosende vu Acteuren aus dem Textilsecteur zesummebruecht fir hinne säi Projet ze presentéiere fir d‘Ëmweltkriterie vu Kleeder op dëse mat auszeweisen.

Wéi den Energielabel vun den elektreschen Haushaltsapparater, soll d’Ëmweltetikettéierung am Textilsecteur obligatoresch gi fir all nei Kleeder, déi an de Geschäfter verkaaft ginn. D’Zil vun dëser Moossnam, resultéierend aus dem Artikel 15 vum franséische Gesetz iwwert de Kampf géint d‘Verschwendung a fir d‘Kreeslafwirtschaft, besteet doran dem Konsument, zum Zäitpunkt vu sengem Kaf, eng Indikatioun iwwert den ekologesche Foussofdrock vun de Kleeder ze ginn. D’Klassifizéierung geet vun A fir déi gutt „Schüler“ bis E fir déi am mannsten ambitiéis Entreprisen a Saachen ekologesch Verantwortung. Dës Nott ergëtt sech aus néng Critèren, déi de ganze Liewenszyklus vum Kleedungsstéck ëmfaassen, vun der Matière première, iwwert d’Distributioun bis zum „Liewensenn“ vum Produit.

A sengem Rapport vun 2017 A new textiles economy: Redesigning fashion’s future huet d’Ellen MacArthur Foundation festgestallt, dass am Joer 2015 d’Kleederindustrie fir net manner wéi 2% vun de weltwäiten Zäregasemissioune verantwortlech ass, an domadder iwwert de kombinéierten Emissioune vum maritimmen a vum Lofttransport läit. Entspriechend de Projektiounen am Bericht, kéint de Secteur, am aktuelle Rhythmus, bis 2050 méi wéi e Véierel vum Kuelestoffbudget vum Planéit ausmaachen.

An dem Kontext wëll de Georges Engel vun der zoustänneger Ëmweltministesch an enger parlamentarescher Fro gewuer ob si déi beschriwwen Initiativ vun der franséischer Regierung kennt an ob si plangt, et dem franséische Beispill nozemaache fir dem Konsument et ze erlabe säi Choix op eng opgekläerte Manéier ze maachen.Wa jo, géifen d‘Etikettéierung am Kleedungsstéck nieft den ekologesche Krittären och de sozialen an Aarbechtskonditioune bei de Produktiounsfirmae Rechnung droen?

 


 

Monsieur Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 26 février 2020

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Environnement.

Le 11 février dernier à Paris, Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire, réunissait plusieurs dizaines d’acteurs du textile pour leur présenter son projet d’affichage de critères environnementaux permettant d’identifier les vêtements « les plus responsables ».

À l’instar de l’étiquette énergétique dans le domaine de l’électroménager, l’affichage environnemental relatif au secteur du textile d’habillement sera obligatoirement apposé sur les habits neufs vendus en magasin. L’objectif de cette mesure, issue de l’article 15 de la loi française relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, consiste à donner au consommateur, au moment de son achat, une indication sur l’empreinte écologique du vêtement. La note décernée au vêtement ira de A pour les bons élèves parmi le secteur, à E pour les moins ambitieux en matière de responsabilité écologique. Cette note passera au crible neuf critères, qui englobent tout le cycle de vie du produit, des matières premières à la fin de vie en passant par la distribution.

Dans son rapport de 2017 intitulé A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, la Ellen MacArthur Foundation a relevé qu’en 2015, l’industrie de l’habillement a représenté pas moins de 2 % des émissions globales de gaz à effet de serre, dépassant ainsi les émissions des secteurs de transport maritime et aérien réunis. Suivant les projections dudit rapport, au rythme actuel, la filière pourrait peser plus du quart du budget carbone de la planète d’ici à 2050.

  • J’aimerais dès lors savoir de Madame la Ministre si elle a pris connaissance de l’initiative du gouvernement français décrite ci-dessus ?
  • Est-ce que Madame la Ministre envisage de suivre l’exemple français afin de permettre au consommateur de faire ses choix de manière plus éclairée ?
  • Dans l’affirmative, est-ce que les critères pris en ligne de compte pour la note apposée à l’habit, dans un souci de considérations d’ordre social, concerneraient également les conditions de travail dans les usines de production?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Georges Engel

Député

Facebook
Twitter