Wéi eng Hëllef fir de Mëllech-Secteur ?

Säit dem Enn vun de Mëllechquoten 2015 ass d’Mëllechproduktioun an enger Rei EU-Länner däitlech eropgaangen, wat zu enger Baisse vum Präis gefouert huet. Dës Entwécklung schreift sech an an de Kontext vun der méi allgemenger Kris vun der europäescher Landwirtschaft, déi d’Auswierkungen ze spiere kritt vum russeschen Embargo, vun enger schwaacher Konjunktur a vun enger Baisse vun der Demande vu Länner wéi z.B. China.

De Conseil „Agriculture et Pêche“ vun der EU huet a senger Réunioun vum 14. Mäerz decidéiert, zesumme mat der EU-Kommissioun, zousätzlech Moossnamen ze ergräifen fir de Secteur ze ënnerstëtzen. Et geet ë.a. Rieds vu fräiwëllegen Accorden iwwer d’Gestioun vun der Mëllechproduktioun an der Offer um Niveau vun de Produzenten an de Kooperativen.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Fränk Arndt an enger parlamentarescher Fro vum zoustännege Landwirtschaftsminister wëssen, wat den Impakt vun dësen neie Mesuren op d’Lëtzebuerger Landwirtschaft ass, wat hien dovunner hält, dass och verschidde Lëtzebuerger Betriber aus Rentabilitéitsgrënn hir Mëllechproduktioun an d’Lut setzen, obwuel dëst negativ Auswierkungen op de Präis huet, a schliisslech, ob hien net mengt, dass et opportun wier e „Mëllech-Dësch“ anzeberuffen, fir déi schwiereg Situatioun am Mëllechsecteur besser geréiert ze kréien.

 


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo

Président de la Chambre des Députés

Luxembourg

 

Luxembourg, le 18 mars 2016

 

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs.

Depuis la fin des quotas laitiers en 2015, il y a eu une hausse significative de la production dans un certain nombre de pays de l’UE, ce qui a fait baisser le prix du lait. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de crise plus général de l’agriculture européenne qui subit les conséquences de l’embargo russe, d’une faible conjoncture et d’une baisse de la demande de pays tels que la Chine.

Le Conseil « Agriculture et Pêche » de l’UE a décidé lors de sa réunion du 14 mars 2016, ensemble avec la Commission européenne, de prendre des mesures supplémentaires pour soutenir le secteur. Il est notamment question de permettre des accords volontaires de gestion de la production et de l’offre de lait au niveau des organisations de producteurs et coopératives.

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Monsieur le Ministre peut-il me renseigner sur l’impact de ces nouvelles mesures sur le secteur agricole au Luxembourg ?
  • Quelle est l’appréciation de Monsieur le Ministre du fait que certains producteurs de lait au Luxembourg augmentent leur capacité de production, afin d’améliorer leur rentabilité malgré la surproduction qui pèse sur les prix ?
  • Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis qu’il serait opportun de relancer les réunions du type « Mëllech-Dësch » avec les acteurs concernés, afin de mieux gérer une situation extrêmement difficile pour le secteur du lait ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Fränk Arndt

Député

Facebook
Twitter