Ass déi reliéis Neutralitéit a Spideeler an a Fleegeheimer garantéiert?

D’Manifestatioun vun der Gewëssensfräiheet däerf d’Sécherheet, d’Gesondheet oder d’Fräiheetsrechter vun aneren net behënneren. Den Artikel 9-2 vun der europäescher Mënscherechtskonventioun hält dëst ausdrécklech fest.

Mat der Fro iwwert de Verbuet vum Droë vun engem Schleier befaasst, huet d’Cour européenne fir Mënscherechter an engem Arrêt vum 26. November 2015 géint Frankräich festgehalen, dass d’Neutralitéit déi fir den ëffentleche Spidolsdéngscht exigéiert gëtt, proportionéiert zu dem gewënschten Ziel ass an, dass dës deemno net contraire zum Artikel 9 vun der Mënscherechtskonventioun wier.

An dem Kontext wëllen d’LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen an Taina Bofferding elo an enger parlamentarescher Fro vun den zoustännege Ministeren (Cultes, Gesondheet a Famill) wëssen, wéi de Neutralitéisprinzip a Saache Reliounen applizéiert a respektéiert gëtt an ëffentlechen Ariichtunge bzw. an Ariichtungen déi en ëffentlechen Déngscht ubidden, speziell a Spideeler an a Fleegeheimer.

Weider froe si wéi vill Paschtéier, Aumônieren oder “pastoral Begleeder” aktuell an de Spideeler a Fleegeheimer ugestallt sinn, wéi vill Kapellen et do gëtt, wat déi kaschten, wien déi “pastoral” Déngschter bezilt an ob déi wäerte bäibehale ginn.

Och wëllen d’LSAP-Politikerinne wëssen, wéi et an de Fleegeariichtunge mat reliéise Symboler ass, ob d’ Droe vun dësen duerch d’Personal zukënfteg wäert verbuede ginn an ëffentlechen Ariichtunge bzw. an Ariichtungen déi en ëffentlechen Déngscht ubidden.

Weider froen si nach wéi séchergestallt gëtt, dass d’Relioun vum Personal a vun de Patiente weder d’Qualitéit vun de Soinen nach d’Hygiène negativ beaflosst, ob deementspriechend speziell Formatioune virgesi sinn, a schliisslech wéi et mat der Applicatioun vum Euthanasiegesetz ausgesäit, wann en Dokter oder e Member vum Service dës Praxis ofleent. Ass et aktuell méiglech, dass e kathoulescht Fleegeheem refuséiert, dass eng “Assistance au suicide” a senge Lokaler duerchgefouert gëtt, esou wéi dat an der Belsch schonn de Fall war, froen d’Cécile Hemmen an d’Taina Bofferding.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 22 avril 2016

 

 

 

Monsieur le Président,

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Cultes, à Madame la Ministre de la Santé, ainsi qu’à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration.

La manifestation de la liberté de conscience ne doit pas entraver la sécurité, la santé ou les droits et libertés d’autrui, l’article 9-2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme le retient explicitement :

« Art. 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

(…)

  1. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Saisie de la question de l’interdiction du port du voile, la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 26 novembre 2015 (contre la France), a jugé que la neutralité exigée pour les agents du service public hospitalier était proportionnée au but recherché et qu’ainsi elle n’était pas contraire à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes :

  1. Comment le principe de neutralité en matière religieuse est-il appliqué et respecté dans les établissements publics, les établissements offrant un service public et notamment dans les hôpitaux et les maisons de soins ?
  1. Combien de prêtres, pasteurs et autres aumôniers et « accompagnants pastoraux » sont actuellement employés dans les hôpitaux et maisons de soins luxembourgeois ? On y trouve combien de chapelles, et quel en est le coût ? Qui finance ces services dits « pastoraux » ? Seront-ils maintenus ?
  1. Qu’en est-il des signes religieux affichés dans les établissements de soins ? Le port de signes religieux ostentatoires sera-t-il désormais interdit au personnel dans les établissements publics ou offrant des services publics ?
  1. Comment garantir que la religion des personnels et des patients ne porte atteinte ni à la qualité des soins et aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres hospitalisés, ni au fonctionnement du service, ni à la planification des équipes de personnels ? Des formations spéciales seront-elles prévues ?
  1. Qu’en est-il de l’application de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide en cas d’objection du médecin ou des membres du service ? Est-il actuellement possible qu’une maison de soins catholique refuse qu’une assistance au suicide soit pratiquée en ses locaux, comme ce fût le cas en Belgique ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

                                   Cécile Hemmen                                                                     Taina Bofferding

                                          Députée                                                                                   Députée

 

Facebook
Twitter