Bau vum Funiculaire: Firwat hu misste Kasematten aus dem Weltkulturierwen zerstéiert ginn?

En Deel vun de Kasematten vum Fort Olisy um Kierchbierg ass zerstéiert ginn fir op dësem Site d’Gare vum Funiculaire ze bauen. Allerdéngs ass de Fort Olisy, den aus dem 18. Joerhonnert staamt, Deel vum lëtzebuerger Kulturierwen a vum Patrimoine mondial vun der UNESCO.
Laut „L’Essentiel online” goufen déi archeologesch Elementer vum Site vun den CFL beim Plangen vun der Konstruktioun vun der Gare berücksichtegt. D’CFL hätten deemno an enker Zesummenaarbecht mam „Centre national de la recherche archéologique” geschafft.
Wier et awer net méiglech gewiescht, d’Gare vum Funiculaire ze bauen, a gläichzäiteg d’Kasematten vum Fort Olisy, déi schliisslech Deel vum UNESCO-Weltkulturierwe sinn, ze konservéieren? Dat freet den LSAP-Deputéierten Franz Fayot déi zoustänneg Ministere fir Kultur an Infrastrukturen elo an enger parlamentarescher Fro.
An dem Kontext wëll de Franz Fayot dann och wëssen, ob d’Regierung d’UNESCO iwwert hir Decisioun, en Deel vum Fort Olisy ze zerstéieren, informéiert huet, a wa Nee, firwat net.

 

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
                                                           Président de la Chambre des Députés
Luxembourg
 
 
Luxembourg, le 17 février 2016
 
 
 
Monsieur le Président,
 
Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Culture et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.
 
Une partie des casemates du Fort Olisy au Kirchberg a été détruite pour construire sur ce site la gare funiculaire. Or, le Fort Olisy, datant du 18ème siècle, fait partie de l’héritage culturel luxembourgeois et du patrimoine mondial de l’UNESCO. D’après « L’essentiel online », les éléments archéologiques du site auraient été pris en considération par les CFL lors de la planification de la construction de la gare. Les CFL auraient ainsi travaillé en étroite collaboration avec le Centre national de la recherche archéologique.
 
Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Culture et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures :
 
–    Pourquoi n’était-il pas possible de construire la gare funiculaire tout en conservant les casemates du Fort Olisy, pourtant inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
 
–    Le gouvernement a-t-il fait part de sa décision de détruire une partie du Fort Olisy aux instances de l’UNESCO ?
 
–    En cas de réponse négative, quelle en est la raison ?
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
 
                                                                                                                                                Franz Fayot
          Député                                                         
Facebook
Twitter