Dan Kersch: Pensiounsfong – Mir mussen nohalteg investéieren!

D’Objektiv vum Pensiounsfong ass d’Reserve vun de Renten aus dem Privatsecteur ze geréieren.
  • Duerch geziilt Investissementer sinn d’Reserven op iwwert 27 Milliarden € geklommen, wat dat fënneffacht vun den Ausgabe vun de Pensiounen entsprécht. 💶
  • De Pensiounsfong huet sech iwwert déi lescht Joren engagéiert, fir dass d’Investitiounen am Aklang mat moraleschen, etheschen an nohaltege Krittäre sinn.
  • De Pensiounsfong gëtt dëst Joer méi nohalteg gestallt a fir d’LSAP an den Dan Kersch ass et wichteg, dass d’Investissioune konform mam Paräiser-Klimaaccord sinn.🌱🌎

 

Le Fonds de compensation a pour objectif la gestion des pensions du secteur privé.
  • Grâce à des investissements ciblés, les réserves ont atteint une valeur de 27 milliards €, soit cinq fois plus que les dépenses des pensions. 💶
  • Le Fonds s’est engagé pendant ces dernières années à ce que les investissements répondent à des critères moraux, éthiques et durables.
  • Cette année, le fonds de pension devient encore plus durable. Pour le LSAP et Dan Kersch il est important que les investissements soient conformes aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. 🌱🌎

 

 

Facebook
Twitter