Denkt d’Regierung iwwert eng méi prezis Modelisatioun vun der ekonomescher Entwécklung zu Lëtzebuerg no?

Bei engem Austausch vun der parlamentarescher Finanzkommissioun mam “Conseil national des Finances publiques” (CNFP), den 17. Juni 2016 am Zesummenhang mat der Presentatioun vun der Evaluatioun vum Stabilitéits- a Wuesstemsprogramm fir d’Period 2016-2020, war ee vun den Diskussiounspunkten déi unhalend Schwieregkeet fir zouverlässeg Previsioune vum Wuesstem vun der Lëtzebuerger Ekonomie ze kréien. D’Haaptursaachen heifir sinn déi kleng Gréisst vum Land an déi ganz staark Correlatioun mat der Evolutioun vun de Finanzmäert, en volatilt Element par Excellence. Esou ass d’Erstelle vu mëttel- a laangfristege Wuesstemsprevisiounen eng schwiereg Aufgab zu Lëtzebuerg, wéi déi heefeg an oft däitlech Revisioune vun de Previsioune vum Statec weisen.

Am Kader vun dem selwechten Austausch, gouf d’Meenung ausgedréckt, dass eng Modelisatioun vun eiser Wirtschaft awer méiglech wier, mee dass dëst wahrscheinlech ganz grouss Moyenen an Efforte viraussetzt. D’Iddi gouf lancéiert, dass ee kéint d’Ekonomisten a Statistiker vum Statec mat den Ekonomiste vun der Zentralbank a vun der Uni Lëtzebuerg an engem Aarbechtsgrupp zesumme bréngen, dee chargéiert géif esou e Modell ze entwéckelen. Opgrond vun den éiwegen Diskussiounen iwwert d’Zouverlässegkeet vun den ëffentleche Finanze géif esou en Exercice Sënn maachen.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot elo an enger parlamentarescher Fro vun de Ministere fir Finanzen, Ekonomie an Héichschoul wëssen, ob si schonn iwwert esou eng Modelisatioun nogeduecht hunn an ob si virhunn esou e Reflexiounsgrupp ze schafen.


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 11 août 2016

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Messieurs le Ministre des Finances, Ministre de l’Economie et Ministre de l’Enseignement supérieur.

Lors de l’échange de la Commission des Finances et du Budget le17 juin 2016 avec le Conseil national des finances publiques (CNFP) à l’occasion de la présentation de l’évaluation du Programme de stabilité et de croissance pour la période 2016-2020, l’un des sujets de discussion était la difficulté persistante à établir des prévisions de croissance fiables de l’économie nationale luxembourgeoise. Les principales causes de ce phénomène sont la petite taille de notre économie et la très forte corrélation avec l’évolution des marchés financiers, élément volatile par excellence. Ainsi, l’établissement de prévisions de croissance à moyen et long terme est malaise dans notre pays, comme en témoignent les fréquentes, et souvent importantes, révisions des prévisions par le STATEC.

Lors du même échange de vues, l’avis a été exprimé qu’une modélisation de notre économie serait néanmoins réalisable, mais qu’elle impliquerait des moyens et efforts sans doute considérables. L’idée a été exprimée qu’on pourrait p.ex. utilement réunir des économistes/statisticiens du STATEC, des économistes de la Banque Centrale du Luxembourg et de l’Université du Luxembourg au sein d’un groupe de travail chargé d’une mission d’élaboration d’un tel modèle de prévision économétrique. Au vu des discussions incessantes sur la fiabilité des prévisions dans les finances publiques luxembourgeoises, un tel exercice ferait sens.

  1. Messieurs les Ministres ont-ils entamé des réflexions quant à une modélisation plus précise des prévisions de croissance luxembourgeoises?
  1. Messieurs les Ministres envisagent-ils de constituer un groupe de réflexion composé de chercheurs de l’Université du Luxembourg, d’économistes du STATEC et/ou de la Banque Centrale du Luxembourg pour réfléchir à un tel modèle?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

Franz Fayot

Député

Facebook
Twitter