Ginn ABBL, Alfi a Fedil nei Locatairen an der “Maison du Luxembourg” zu Bréissel?

An der nationaler Presse war rezent ze liesen, dass d’ “Chambre de Commerce” sech géif zu Bréissel installéieren, an zwar an de Bureauen an der “Maison du Luxembourg”, Residenz vun der “représentation permanente” vu Lëtzebuerg bei der EU a vun der Ambassade vu Lëtzebuerg zu Bréissel. Ähnlech Accorde vun der Installatioun vun der Handelskummer, als institutionaliséierte Representant vun der Lëtzebuerger Economie, an der Lëtzebuerger Ambassade gëtt et och zu Paräis an zu Berlin. Esou wéi d’Presse mellt, wieren allerdéngs och Gespréicher amgaangen mat de Vertrieder vun ABBL, Alfi a Fedil en vue vun enger eventueller Locatioun vu Bureauen an dem selwechte Gebai.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Marc Angel elo an enger parlamentarescher Fro vum Ausseminister wëssen, ob hien dës Diskussioune bestätegen, a wa jo, d’Grënn heifir nenne kann. Och freet de Marc Angel wéi sech dës Aktioun an d’Strategie vum “Nation Branding” aschreift bzw. wéi de Minister mengt, dass de Rapprochement tëscht de Vertrieder vum Finanzsecteur a vun der Industrie engersäits a vun der permanenter Representatioun anerersäits vun der Symbolik hier beuerteelt gëtt, wéi de cas échéant am Gebai séchergestallt gëtt, dass d’Representanten vun ABBL, Alfi a Fedil kee privilegiéierten Accès zu de Bureauen vun de nationale Representanten kréien, a schliisslech, wéi eng aner Mesuren am Kader vun der ekonomescher Diplomatie nach virgesi sinn.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 23 mai 2016

 

 

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de l’Économie.

La presse nationale a récemment rapporté que la Chambre de Commerce s’installera à Bruxelles, et ceci dans des bureaux dans la « Maison du Luxembourg », lieux de résidence de la représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union européenne et de l’ambassade du Luxembourg à Bruxelles. L’installation de la Chambre de Commerce, en tant que représentant institutionnalisé des secteurs économiques du Luxembourg, dans le même bâtiment que l’ambassade du Luxembourg suit des accords similaires à Paris et Berlin. Cependant, la presse rapporte également que des discussions seraient en cours avec les représentants de l’ABBL, de l’Alfi et de la Fedil en vue d’une location éventuelle de bureaux dans ce même bâtiment.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur les Ministre :

  • Est-ce que Messieurs les Ministres peuvent confirmer ces discussions ? Dans l’affirmative, quelles sont les considérations du Gouvernement qui l’ont mené à ces discussions ?
  • Comment est-ce que Messieurs les Ministres jugent une telle action éventuelle dans le cadre de la stratégie du « Nation Branding » ?
  • Plus précisément, comment Messieurs les Ministres considèrent-ils qu’un tel rapprochement physique entre les représentants des secteurs financier et de l’industrie, d’une part, et la représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union européenne, d’autre part, serait perçu d’un point de vue symbolique ?
  • Comment, le cas échéant, serait-il garanti à l’intérieur du bâtiment que les représentants de l’ABBL, de l’Alfi et de la Fedil n’aient pas un accès privilégié aux bureaux des représentants nationaux ?
  • Finalement, dans le cadre de la diplomatie économique, quelles autres mesures sont prévues ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Marc Angel

Député

Facebook
Twitter