Kënnt déi europäesch Invalidekaart?

Well et um europäesche Niveau keng géigesäiteg Unerkennung vum Invalidestatut gëtt, treffe vill handicapéiert Persounen op Problemer esoubal si iwwert d’Grenz ginn. Dat ass zum Beispill de Fall am ëffentlechen Transport, wéi rezent eng betraffe Persoun am Kader vun der Emissioun „Mäin Europa“ um Radio 100,7 erkläert huet. Dat selwecht gëllt fir Aktivitéiten am Kultur-, Sport- oder Fräizäitberäich.

Fir dës Situatioun ze verbesseren an de gläichen Accès och iwwert d’national Grenzen eraus ze garantéieren, plangt d’Europäesch Unioun e System vu géigesäiteger Unerkennung iwwert de Wee vun enger europäescher Invalidekaart anzeféieren. D’Pilotphase huet 2016 ugefaange mat der Bedeelegung vun engem éischte Grupp vun aacht Länner (Belsch, Zypern, Estland, Finnland, Italien, Malta, Slowenien a Rumänien).

An dem Zesummenhang wëllen d’LSAP-Deputéiert Marc Angel an Yves Cruchten elo vun der zoustänneger Familljen- an Integratiounsministesch an enger parlamentarescher Fro gewuer ginn, ob si den ugeschwate Projet kennt, wat hir Positioun dozou ass a wat d’Grënn sinn, firwat Lëtzebuerg net zu de Länner gehéiert, déi un der Pilotphase deelhuelen. Weider froen déi zwee sozialistesch Politiker ob d’Ministesch net mengt, dass eng géigesäiteg Unerkennung vum Invalidestatut um europäeschen Niveau an d’Aféiere vun enger entspriechender europäescher Kaart, d’Liewe vun den handicapéierte Persounen zu Lëtzebuerg – virun allem opgrond vun der Gréisst vum Land – däitlech kéint vereinfachen. Schliisslech froen de Marc Angel an den Yves Cruchten ob d’Ministesch plangt, déi néideg Schrëtt ze ënnerhuele, fir dass Lëtzebuerg um Projet fir eng europäesch Invalidekaart kann deelhuelen.

 


 

Monsieur Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 21 mai 2019

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 de notre règlement interne je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration :

Étant donné qu’il n’existe aucune reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité au niveau européen, beaucoup de personnes handicapées se heurtent à des problèmes dès lors qu’elles traversent la frontière. Tel est le cas notamment lorsqu’elles empruntent les transports publics – comme en a témoigné une personne concernée dans le cadre de l’émission « Mäin Europa » à la radio socio-culturelle 100,7 – mais également lors d’activités dans le domaine culturel, du sport ou des loisirs.

Pour remédier à cette situation et garantir une égalité d’accès au-delà des frontières nationales, l’Union européenne a l’intention de mettre en place un système de reconnaissance mutuelle visant à introduire une carte européenne d’invalidité. La phase pilote a démarré en 2016 avec la participation d’un premier groupe de huit pays de l’UE, à savoir la Belgique, Chypre, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, Malte, la Slovénie et la Roumanie.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration :

  • Madame la Ministre a-t-elle connaissance du projet visant l’introduction d’une carte européenne d’invalidité ?
  • Quelle est la position de Madame la Ministre par rapport à l’introduction d’une carte européenne d’invalidité ?
  • Madame la Ministre peut-elle nous expliquer pour quelle raison le Luxembourg ne figure pas parmi le groupe de pays participant à la phase pilote du projet ?
  • Madame la Ministre ne pense-t-elle pas qu’une reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité au niveau européen et l’introduction d’une carte européenne d’invalidité pourraient simplifier grandement la vie des personnes handicapées ou invalides vivant au Luxembourg, notamment au vu de la taille du pays ?
  • Madame la Ministre a-t-elle l’intention d’entreprendre des démarches pour que le Luxembourg participe au projet d’une carte d’invalidité européenne ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

                                      Marc Angel                                                                         Yves Cruchten

                               Député                                                                                    Député

Facebook
Twitter