Sollen d’Gemengen d’Vitesse an 30er-Zonen kontrolléieren dierfen?

D’Gemengen hei am Land sinn op hirem Territoire konfrontéiert mat verschiddenen Zorte vu Kriminalitéit an diverse Verstéiss géint d’Reglementer. Esou huet sech ënnert den Ae vun der Ëffentlechkeet am Garer Quartier vun der Stad Lëtzebuerg en Drogenhandel etabléiert.
Virum Hannergrond vun der Verdrësslechkeet vun der Bevëlkerung huet missen eng speziell « Task Force » vu Gemeng a Police op d’Been gestallt ginn, fir dës Zort vu Kriminalitéit ze bekämpfen.
Och erloossen d’Gemengen d’Verkéiersreglementer. Fir dass d’Regelen beim Parken agehale ginn, stelle si Beamten an. Opgrond vun dem ëmmer méi groussen Traffik a fir d’Sécherheet an d’Rou vun den Awunner sécher ze stellen, limitéieren d’Gemengen och ëmmer méi d’Vitesse an den Uertschaften op 30 Kilometer pro Stonn. Well systematesch Kontrollen an Sanktiounen awer fehlen, ginn dës Limitatiounen nëmme seele respektéiert.
An dësem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot an enger parlamentarescher Fro vum Minister fir déi bannescht Sécherheet wëssen, wéi normalerweis a konkret d’Zesummenaarbecht vu Gemengen a Police organiséiert ass. Schliisslech kéinten « Task Forcen », esou ewéi am Garer Quartier, kéng dauerhaft Léisung géint Kriminalitéit duerstellen.
Och freet de Franz Fayot ob d’Gemengen, wann si Agenten astelle kënnen fir d’Anhale vum Parkreglement ze kontrolléieren, net och d’Vitesselimitatioun op 30 km/h  misst kéinten vun de Gemengen kontrolléiert ginn. Schliisslech wëll den LSAP-Politiker wëssen, wéi vill Kontrollen et 2015 an 30er-Zonen gouf.

 

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo

Président de la Chambre des Députés
Luxembourg
 
 
Luxembourg, le 16 février 2016
 
 
 
Monsieur le Président,
 
Par la présente, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure.
 
Les communes luxembourgeoises sont confrontées à des criminalités et des transgressions de règlements multiples et diverses sur leur territoire. Ainsi, un trafic de drogues s’était établi au vu et au su de tous dans le quartier de la Gare de la ville de Luxembourg. Devant le ras-le-bol général de la population, il a fallu alors organiser une « task force » spécifique entre la commune et la Police pour s’attaquer à cette sorte de criminalité.
 
Par ailleurs, les communes édictent des règlements de la circulation. Quant au stationnement elles engagent elles-mêmes des agents pour faire respecter leur réglementation. Face au volume sans cesse croissant de la circulation, elles fixent aussi et de plus en plus des limitations de vitesse de 30 km/h à l’intérieur des agglomérations pour assurer la sécurité et une certaine tranquillité à leurs habitants, limitations qui sont d’ailleurs rarement respectées à défaut d’être contrôlées et sanctionnées systématiquement.
 
Face à cet état de choses, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :
–    Étant donné qu’une « task force » comme celle mise sur pied au quartier de la Gare est une solution exceptionnelle face à l’ampleur du phénomène, elle ne peut pas constituer une solution durable pour la lutte contre la criminalité spécifique dans les communes. Comment est organisée normalement et concrètement la collaboration entre la Police grand-ducale et les communes ?
–    En matière de circulation sur les voies publiques, si les communes peuvent engager elles-mêmes des agents pour faire respecter leur règlement de stationnement sur leur territoire, le respect de la limitation de vitesse de 30 km/h devrait être contrôlé et sanctionné systématiquement par la Police. Combien de contrôles de la limitation de vitesse de 30 km/h ont eu lieu en 2015 ?
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
 
 
 
 
Franz Fayot
Député
Facebook
Twitter