Spezialiséiert Behandlung vun Hireschléi och geschwënn 24h/24h zu Lëtzebuerg?

Den Extrait iwwert d’Statistiken vun den Doudesursaachen 2013, den de Gesondheetsministère verëffentlecht huet, schwätzt vun 142 Stierffäll duerch Hireschlag.

D’Referenztherapie fir en „accident vascualire cérébral (AVC) non hémorragique“ huet während laange Joeren an enger intraveineuser Thrombolyse bestanen, mat där eng zerebral Reperfusioun erreecht an neurologesch Sequelle limitéiert solle ginn.

Allerdéngs sinn d’Effekter vun esou enger Thrombolyse a verschiddene Fäll vu schlëmmen AVC limitéiert. Rezent Studien, déi 2015 am New England Journal of Medicine verëffentlecht goufen hunn signifikativ Resultater gewise bei enger Kombinatioun vun Thrombolyse an “Thrombectomie endovasculaire“. Dës Interventioun muss awer vun engem Neuroradiolog duerchgefouert ginn mat enger zolitter Experienz am Beräich vun dëser schwéierer Interventioun an am Beräich vum “coiling“ vun zerebralen Anevrysmen am Fall vun enger “Hémorragie sub-archnoïdienne“.

De “Service de neuroradiologie” vum CHL ass den eenzege Service zu Lëtzebuerg, den zesumme mat der “stroke unit” vum “Service de neurologie” vum CHL e groussen AVC kéint en Charge huelen, fir déi beschriwwen Interventioun duerchzeféieren.

Allerdéngs géif de CHL nëmmen iwwert een habilitéierten Dokter mat den néidege Kompetenzen verfügen. An Absënns vun dësem (wéinst Congé, Formatioun, fräiem Weekend, etc.) misste betraffe Patienten a spezialiséiert Etablissementer am Ausland (Tréier, Nanzësch, Homburg) transferéiert ginn. D’Konsequenze heivunner sinn e considérabelen Zäitverloscht an eng verlängert Ischemie vum Gehir a wahrscheinlech irreversibel Sequellen.

An enger un déi zoustänneg Gesondheetsministesch geriichte parlamentaresch Fro wëll d’LSAP-Deputéiert Claudia Dall’Agnol elo wëssen, ob d’Situatioun esou ewéi beschriwwen ass, an ewéi eng Moossnamen d’Regierung plangt, fir zu Lëtzebuerg déi ugeschwaten Interventioun 24 Stonnen op 24, also ouni Transfert an d’Ausland, unzebidden.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 3 mai 2016

 

 

 

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question suivante à Madame la Ministre de la Santé.

L’extrait des statistiques des causes de décès pour l’année 2013 publié par le Ministère de la Santé rapporte en total un nombre de 142 décès pour infarctus cérébral ou accident vasculaire cérébral (ICD I63 et I64).

La thérapie de référence de l’accident vasculaire cérébral non hémorragique consistait pendant de longues années dans une thrombolyse intraveineuse ayant comme but une reperfusion cérébrale et une limitation des séquelles neurologiques.

Cependant dans certains cas d’accident vasculaire cérébral de grand envergure les effets d’une thrombolyse restent limités. Des études récentes publiées en 2015 au New England Journal of Medicine ont démontré des résultats significatifs lors d’une combinaison entre thrombolyse et thrombectomie endovasculaire. Or il s’agit d’une intervention à prester par un médecin-spécialiste en neuroradiologie avec une solide expérience dans cette intervention difficile de même pour le « coiling » des anévrysmes cérébraux lors d’une hémorragie sub-arachnoïdienne.

Le service de neuroradiologie du CHL est le seul service au Grand-Duché qui, de concert avec la « stroke unit » du service de neurologie du CHL, pourrait prendre en charge un accident vasculaire cérébral de grande envergure afin de procéder à une thrombectomie endovasculaire après thrombolyse.

Selon mes informations le CHL ne dispose que d’un seul médecin disposant des compétences et habilité à pratiquer ces interventions de neuroradiologie interventionnelle. Lors de l’absence de ce dernier (congé, formation, weekend libre, etc.) les patients en question devraient être transférés dans des établissements spécialisés à l’étranger (Trèves, Nancy, Hombourg/Sarre) avec comme conséquence une perte de temps considérable et une ischémie prolongée du cerveau et des séquelles irréversibles probables.

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé :

  • Madame la Ministre peut-elle confirmer les faits mentionnés ci-avant ?
  • Madame la Ministre est-elle au courant de la pénurie en médecins au Luxembourg pour ce type d’intervention et les conséquences pour les patients nécessitant un transfert à l’étranger ?
  • Quelles mesures Madame la Ministre envisage-t-elle pour faire bénéficier la population luxembourgeoise 24h/24h des avantages d’une intervention spécialisée neuroradiologique lors d’accidents vasculaires cérébraux de grande envergure ou d’anévrysmes sans transfert à l’étranger ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

 

Claudia Dall’Agnol

Députée

 

 

Facebook
Twitter