Wéi eng Initiative fir eng lieweg an diversifizéiert Geschäftswelt an eise Stied?

D’Entwécklung an d’Gestioun vum Zentrum vu mëttelgrousse Stied ass vu kapitaler Wichtegkeet fir en harmoneschen Amenagement vum Territoire. D’Bäibehale vun engem “Commerce de proximité” am Zentrum vun de Stied an d’Stäerkung vun enger variéierter Offer u Geschäfter kënnen nëmme realiséiert ginn iwwert de Wee vun enger volontaristesch Politik um lokale Niveau, déi privat Initiativ mam Engagement vun der ëffentlecher Hand verbënnt.

An dem Kontext wëll den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry elo an enger parlamentarescher Fro vum Wirtschafts- a vum Inneminister wëssen, wéi d’Positioun vun der Regierung par rapport zur Iddi ass, fir eng Form vu Virkafsrecht fir Gemenge bei der Vente vu Geschäftslokaler a bestëmmte Quartieren oder am Stadzentrum anzeféieren, esou wéi et et schonn an anere Länner a besonnesch a Frankräich säit 2005 gëtt.

Eng aner Initiative kéint doranner bestoen, esou den Alex Bodry, eng “Agence immobilière commerciale” ze schafen, déi et erlaabt aktiv um Marché fir Geschäftssurfacen ze intervenéieren. Dofir freet hien, ob d’Regierung esou e Projet géif ënnerstëtzen, den et géif erlaben géint eidel Geschäftslokaler an eng fehlend Diversitéit bei der Offer u Geschäfter a verschiddenen Uertschafte virzegoen.


Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 19 août 2016

 

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous communiquer ci-après une question parlementaire adressée à Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l’Economie, ainsi qu’à Monsieur Dan Kersch, Ministre de l’Intérieur.

« Le développement et la gestion des centres des villes moyennes revêtent une importance capitale pour un aménagement harmonieux du territoire. Le maintien d’un commerce de proximité dans les centres-villes et la consolidation d’une offre commerciale variée ne sont réalisables que par le biais d’une politique volontariste au niveau local combinant initiative privée et engagement des pouvoirs publics.

Dans ce contexte j’aimerais savoir de Messieurs les Ministres quelle est l’attitude du Gouvernement par rapport à l’idée d’introduire, à l’instar de ce qui existe d’ores déjà dans d’autres pays et notamment en France depuis 2005, une forme de droit de préemption au bénéfice des communes concernant la vente de locaux commerciaux dans différents quartiers respectivement au centre des villes ?

Une autre initiative pourrait consister à créer une agence immobilière commerciale permettant à intervenir activement sur le marché des surfaces commerciales. Le Gouvernement soutient-il un tel projet permettant de lutter contre les espaces commerciaux vides et le manque de diversité de l’offre commerciale dans certaines localités ? »

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Alex Bodry

Député

 

Facebook
Twitter