Wéi entwéckelt sech den “Teletravail”?

D’Konventioun iwwert d’Teleaarbecht, déi tëscht der „Union des Entreprises Luxembourgeoises“ (UEL) an de Gewerkschaften OGBL an LCGB 2006 geschloss gouf, krut per Reglement de 15. Mäerz 2016 eng allgemeng Obligatioun. Dës Konventioun regelt d’Aarbechtsbedingunge fir all Salariéë mat Ausnahm vun deenen déi en ëffentlechen oder assimiléierte Statut hunn.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot elo an enger parlamentarescher Fro vum Aarbechtsminister wëssen, ob et Statistiken iwwert d’Zuel vu Teleaarbechter gëtt, ob dës Zuel eropgeet, an ob Studien iwwert dësen hir Zefriddenheet gemaach goufen. Och freet de Franz Fayot wéi ee Bilan d’Regierung vun der ugeschwatener Konventioun no 10 Joer zitt, a schliisslech ënnert wéi engem Regime d’Salariéen aus dem ëffentlechen Déngscht placéiert sinn an ob d’Regierung den Teletravail am ëffentlechen Déngscht encouragéiert.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 1er avril 2016

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire.

La convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre l’Union des Entreprises Luxembourgeoises et les syndicats OGB-L et LCGB a été déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 15 mars 2016. Cette convention règle les conditions de travail applicables aux salariés visés par le Code du Travail à l’exclusion de ceux qui ont un statut de droit public ou assimilé. Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire :

  • Existent-ils des statistiques sur le nombre de salariés employés dans le régime juridique du télé-travail ? Peut-on constater un accroissement du recours au télétravail de la part des employeurs luxembourgeois ?
  • Existent-ils des études de satisfaction des employeurs et/ou employés ayant recours au télétravail pour les besoins de leur entreprise ?
  • La convention déclarée d’obligation générale a reconduite la convention du 21 février 2006 pour une nouvelle durée de trois ans. Quel bilan le gouvernement tire-t-il des dix années d’existence du régime juridique du télétravail ?
  • Sous quel régime juridique sont placés les salariés de droit public ou des secteurs assimilés ? Le gouvernement favorise-t-il le recours au télétravail dans le secteur public ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Franz Fayot

Député

Facebook
Twitter