Eis Sektioun gëtt et scho säit 1917. Sozialistesch Fraen a Männer engagéieren sech scho säit 105 Joer fir méi Gerechtegkeet an eiser Gesellschaft, fir soziale Fortschrëtt, fir en inklusivt Zesummeliewen a fir méi Demokratie.

D‘Erausfuederunge sinn am Laf vun der Zäit net manner schwéier ginn an d’Sozialisten si nach wie vor present a motivéiert fir se unzegoen. D’LSAP militéiert fir méi abordabele Wunnraum an nei Wunnméiglechkeeten, fir Weeër ze fannen fir eis divers a multikulturell Gesellschaft solidaresch zesummenzebréngen, fir e modernen a gerechte Schoulunterrecht, fir de Klimawandel an d‘Aartestierwe konsequent ze bekämpfen a fir eis Gemeng méi résilient ze maachen vis à vis vu Krisen a Naturkatastrophen.

Wien si mir ?

 • Marco Estanqueiro, Co-Président
 • Izabella Golinska, Co-Présidente
 • Astrid Seil, Vice-Présidente
 • Ben Bausch, Vice-Président
 • Michel Waringo, Secrétaire
 • Künsch Linda, Trésorière
 • Roby Biwer, Member
 • Frantzen Guy, Member
 • Sylvie Jansa, Member
 • Claude Fournel, Member
 • Sacha Gobbo, Member
 • Patrick Hutmacher, Member
 • Gilbert Lentz, Member
 • José Machado, Member
 • Edouard Schaus, Member
 • Daniel Schmitz, Member
 • Dirk Schneider, Member

News