Är Kandidatinnen a Kandidaten fir d'Gemengewalen an der Gemeng Mäertert

LAURENT Jérôme
BECHTOLD Lucien
BOEVER épouse Lang Nadine
DE SANCTIS Luana
FRANZEN Claude
GRETSCH Marie-Lucie
LENERTZ épouse WIRTZ Mireille
LUDWIG Nathalie
MARQUES Laetitia
SCHUMMER Jos
SIEGLER Marc