Ons Iddien

Mat eis wäert d‘Stad Lëtzebuerg all Méiglechkeet notze fir abordabele Wunnraum ze schafen, sou dass Dir an är Kanner Iech och nach an Zukunft kennt leeschten hei ze wunnen.

Mat eis kennt d‘Quartiersgestaltung rëm an de Fokus vun der Stadentwécklung: e richtegt Quartiersliewe ronderëm e „Quartierszentrum“ mat vill Gréngs fir dass et och am waarme Summer angeneem bleift op enger Terrasse ze setzen oder duerch d’Stad ze spadséieren.

Mat eis gëtt déi multimodal Mobilitéit Realitéit: mam Tram als Réckgrat vun engem Transportsystem wou d’Awunner vun all Eck aus all Quartier en einfachen a séieren Uschloss fannen

Mat eis gëtt Sécherheet grouss geschriwwe fir dass all eis Matbierger, op jonk oder al an all Quartier kennen eng gesond Liewensqualitéit genéissen.

Educatioun a Fräizäitangebot kréien dee Stellewäert deen se verdéngen.

Mat eis krit Dir e Matsproocherecht fir d’Zesummeliewen an de Quartieren ze gestalten.

Nos idées

Avec nous, la Ville de Luxembourg mettra tout en œuvre pour créer des logements abordables, afin que vous et vos enfants puissiez vous permettre d’habiter ici encore à l’avenir.

Avec nous, l’urbanisme se concentrera sur le développement des quartiers. Une véritable vie de quartier s’organisera autour d’un « centre de quartier » avec beaucoup de verdure et d’arbres qui garantissent une bonne qualité de vie même pendant les étés les plus chauds.

Avec nous, la mobilité multimodale deviendra réalité. Le tramway sera la colonne vertébrale d’un système de mobilité urbaine qui permettra à l’ensemble des habitants de la Ville, peu importe où ils habitent, d’être facilement et rapidement connectés.

Avec nous, la sécurité de nos concitoyens sera prise au sérieux, afin de permettre à tous, jeunes et moins jeunes, de profiter d’une bonne qualité de vie, quel que soit le quartier dans lequel ils vivent.

Avec nous, l’éducation et les loisirs auront l’importance qu’ils méritent.

Avec nous, vous participerez activement au développement du vivre-ensemble dans votre quartier.

Our ideas

With us, the City of Luxembourg will do its utmost to create affordable housing, so that you and your children can afford to live here now and in the future.

With us, urban planning will focus on neighbourhood development. The life in various neighbourhoods within the City of Luxembourg should flourish through the promotion of local community centres with lots of greenery and trees that guarantee a good quality of life even during the hottest summers.

With us, multimodal mobility becomes a reality. The tramway will be the backbone of an urban mobility system that will allow all of the city’s residents to be connected easily and quickly, no matter where they live.

With us, the safety of our citizens will be taken seriously, so that everyone, young and old, can enjoy a good quality of life, regardless of the neighbourhood in which they live.

With us, education and recreation will be taken seriously.

With us, you will actively participate in the development of community life in your neighbourhood.

Aktualitéiten

Comité

Eise Comité besteet aus folgende Leit:
Presidentin: TROIAN Mélanie
President DECKER Luc
Sekretär DAHM Sascha
Trésorier JAERLING Josée
Membre BOISANTE Gabriel
Membre AFONSO Antonia
Membre GOEBBELS Gil
Membre HENTGES Martine
Membre LANNERS Dan
Membre MILTGEN Maxime
Membre PASTORE Vito

Nous soutenir

Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous faire un don sur notre compte

LSAP Stater Sozialisten: LU09 1111 0279 2081 0000. 

Nous vous informons que nous sommes obligés par la loi de publier les noms des donateurs de plus de 250€ au Mémorial.

Maacht en Don

Wann Dir ons ënnerstëtzen wëllt, dann kënnt Dir en Don op onsem Konto maachen: 

LSAP Stater Sozialisten:  LU09 1111 0279 2081 0000     

Mir informéieren iech, dass mir vum Gesetz obligéiert sin all d’Nimm vun den Donateur am Mémorial ze publizéieren, déi ons iwwert 250€ iwwerweisen.